Náhlá zástava oběhu versus AED defibrilátor

S rozvojem současné stále rychleji žijící společnosti, s rostoucím stupněm stressu a s obecně nezdravým způsobem života souvisí neustále zvyšující se počet občanů postižených civilizačními nemocemi. Stoupá počet osob s vysokou hladinou cholesterolu, s vysokým tlakem, s cukrovkou, s aterosklerózou i s obezitou. Roste i počet kuřáků. To vše má za následek meziročně rostoucí počty pacientů se srdečně-cévním onemocněním i rostoucí počet pacientů s akutní srdeční příhodou, a to nejen přímo infarktů, ale i zhoubných poruch srdečního rytmu. Nebezpečný je výrazný posun výskytu těchto onemocnění do stále mladších věkových kategorií. Srdečně-cévní onemocnění jsou na prvním místě v příčinách smrti vůbec a jsou i nejčastější příčinou náhlých úmrtí mimo nemocnici. Právě proto má i znalost postupů neodkladné resuscitace zásadní význam.

Srdce je dutý svalový orgán a jeho úkolem je dodávat prostřednictvím tepen okysličenou krev ke všem tkáním v organismu. Jeho funkce je pro organismus i život člověka nenahraditelná a nezbytná.

Srdeční sval i celá řídící jednotka srdce – převodní systém srdeční, je velmi citlivý na nedostatek kyslíku. Jestliže dojde z jakýchkoliv příčin k poruše zásobení srdečního svalu – myokardu kyslíkem, vzniká v postižené části svalu tzv. jizva, tedy místo, kde je sval oslaben a je zde porušena jeho kontraktilita, tzn. jeho funkce. Porucha zásobení myokardu vyústí ve vznik akutní srdeční příhody.

Všechny akutní srdeční příhody mohou za určitých okolností vést buď přímo k náhlé zástavě krevního oběhu, nebo k těžké poruše srdečního rytmu a tím k poruše činnosti srdce jako pumpy... Výsledkem takového děje pak může být selhání základních životních funkcí (základní životní funkce jsou vědomí, dýchání a krevní oběh), jež může mít za následek biologickou smrt, a to do 5 minut. Protože právě 5 minut je doba, po kterou vydrží mozková buňka nedostatek kyslíku bez nezvratného poškození.

Postižený je pak tedy ve stavu bez vědomí, bez dechu, bez pulsu.

Uvážíme-li, že průměrná doba dojezdu vozu záchranné služby na místo takovéto příhody činí v České republice průměrně 8 minut, pak je jistě pochopitelné, proč by měl každý občan umět poskytnout základní neodkladnou resuscitaci v případě náhlé zástavy krevního oběhu podle zásady „vše, co je třeba, jsou dvě ruce“. Resuscitace = oživování. Protože jen při správně a rychle poskytnuté laické resuscitaci má postižený dobré vyhlídky na další život bez závažného poškození mozku. Je nutné si ještě uvědomit, že k poruše srdeční činnosti může dojít i u malého dítěte!!!

„Dnes jedna hodina vašeho času může znamenat řadu let pro ostatní.“

Na neposkytnutí první pomoci pamatuje i Trestní zákon, kde se v § 207 říká: „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti či jeví známky závažné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“.

V nejnovějším doporučení Mezinárodního koordinačního orgánu pro resuscitaci ILCOR – Guidelines 2005 – je v případě kardiálních zástav – tedy tehdy, kdy je tělo v podstatě „plné“ okysličené krve, jen ta se nemá jak dostat tam, kde je jí třeba - kladen důraz zejména na správně prováděnou nepřímou srdeční masáž a na použití automatizovaných defibrilátorů vyškolenými laiky.

Nejčastější příčinou náhlé zástavy krevního oběhu je totiž závažná porucha srdečního rytmu, komorová fibrilace, kdy nedochází k účinným kontrakcím, srdce nepřečerpává krev do velkého oběhu a celý organismus trpí nedostatkem kyslíku. Bez léčby dojde záhy k zástavě krevního oběhu (ta vede do 15 sekund k bezvědomí a terminální dechy přetrvávají ještě cca 60–90 sekund) a k náhlé smrti. Příčinnou komorové fibrilace může být infarkt myokardu, podchlazení, tonutí či úraz elektrickým proudem.

Zde má včasný elektrický výboj – defibrilace provedená do doby 3–4 minut po vzniku příhody doslova život zachraňující účinek. Defibrilace je elektrický výboj o vysokém napětí a stejnosměrném proudu. V zahraničí jsou používány automatické defibrilátory (AED), jsou umístěny na palubách letadel, ve velkých nákupních a zábavních centrech, ve sportovních areálech a ve větších podnicích. Jsou dostupné pro laiky a cílem je časná defibrilace v intervalu do 5 minut po příhodě. Jsou zde proškoleny skupiny z řad laiků, které je umí v případě potřeby obsluhovat:
  • 1. úroveň – hasiči, policie, horská služba, posádky letadel, bezpečnostní služby
  • 2. úroveň – pracující na veřejných místech nebo ve výrobních provozech
  • 3. úroveň – rodina a přátelé rizikových pacientů
Princip takového přístroje spočívá v tom, že tento přístroj je po přiložení elektrod nebo-li pádel na hrudník postiženého schopen zaznamenat a vyhodnotit jeho aktuální srdeční rytmus a v případě potřeby sám vyšle elektrický impuls k přerušení nebezpečného rytmu.

created by SUPRAMAX spol. s r.o.