Pohled záchranáře na AED

Doporučené postupy pro resuscitaci vydané "Evropskou radou pro resuscitaci" určují optimální způsob poskytnutí pomoci osobám se srdeční zástavou, který jim zajistí nejvyšší šanci na přežití. Změny doporučení, která jsou revidována každých 5 let, vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků v resuscitační medicíně, zejména z výsledků publikovaných klinických a experimentálních studií. V případě, že na základě výsledků těchto studií není možné jednoznačně stanovit, který postup je pro pacienta nejlepší, může být doporučení formulováno na základě konsenzu nejvýznamnějších světových odborníků v této oblasti. Zásah u pacienta v "klinické smrti" je nejzávažnější situace, se kterou se posádky záchranné služby setkávají. Ve stavu "klinické smrti" se postižený ocitá tehdy, pokud u něho dojde k zástavě krevního oběhu – srdce přestane pumpovat krev.

Nejzřetelnější známkou bezprostředního ohrožení života je bezvědomí – stav, kdy postižený nereaguje na vnější podněty. Typicky se hned od počátku přidává porucha dýchání – nápadně dlouhé intervaly mezi nádechy, za pár desítek vteřin až několik minut přecházející v úplnou zástavu dechu. Znakem zástavy oběhu je tedy nejen to, že postižený vůbec nedýchá, ale i stav, kdy zdánlivě dýchá, ale nádechy jsou "lapavé" – postižený se nadechne jen občas, případně jen otvírá ústa "jako kapr". Lapání po vzduchu v nápadně dlouhých intervalech není známkou "probuzení, naopak! Typická je také promodralá barva v obličeji. Jedinou naději pro člověka postiženého náhlou zástavou oběhu představuje oživování - resuscitace, v praxi zejména provádění nepřímé masáže srdce a neodkladné použití AED!

Srdeční infarkt se v dnešní době stal jednou z hlavních příčin úmrtí člověka. Jedním z hlavních faktorů, na kterém závisí přežití postiženého, je faktor časový, neboť při fibrilaci komor dochází ke snížení naděje na záchranu každou minutou až o 10 %. Ačkoliv povinností posádky záchranné služby je dojet na místo příhody do 15 minut, a na některých místech jsou doslova časovými rekordmany, přesto se zbytečně snižuje naděje na přežití. A co by stačilo k tomu, aby se pravděpodobnost přežití po srdeční události zvýšila? Vybavit místa v větším výskytem lidí, jako jsou stadiony, letiště, supermarkety i centra měst, automatickými defibrilátory.

Ve světě je snaha o vybavení takovýchto míst mnohem dále a automatické defibrilátory jsou již běžně zaváděny do praxe. V české republice je takovéto řešení teprve na začátku, avšak již dnes jsou místa, která se AED mohou chlubit a chlubí. Jedná se o přístroje, které jsou vybaveny analýzou srdeční křivky a hlasovou nápovědou v českém jazyce. Při náhlém bezvědomí, zachraňující nalepí na postiženého elektrody dle nákresu a přístroj hlasovou nápovědou doporučí postup při resuscitaci. AED přístroj provede analýzu ekg křivky, pokud vyhodnotí křivku jako vhodnou pro defibrilaci nabije se a doporučí provedení výboje. Dále svou hlasovou nápovědou navede zachraňujícího k provedení potřebných úkonů, vyzve k zahájení srdeční masáže a umělého dýchání.

Nečekejme, až nám někdo pomůže, zkusme si navzájem pomoci sami. Vždyť je to tak jednoduché.

created by SUPRAMAX spol. s r.o.